Хууль

Төрийн бус байгууллагын тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/494

Биеийн тамир, спортын тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/