Төлбөр, хураамж

МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурлаас баталсан гишүүнчлэлийн

төлбөр, хэмжээ

 

  1. Гишүүнчлэл 1 жилд:

 1.1 Шууд гишүүнчлэл (нийслэлд):

1) Шатарчид 100.000 төгрөг,

2) Эцэг эх, асран хамгаалагч (хүүхэд) 50.000 төгрөг

3) Аймаг, Эрдэнэт, Дарханы шатарчид шууд гишүүнчлэл авч болно.

 1.2 Шууд бус гишүүнчлэл:

1) Холбоо, академи, клуб 200.000 төгрөг

2) Аймгуудын салбар зөвлөлүүд 500.000 төгрөг

3) Эрдэнэт, Дархан хотуудын салбар зөвлөлүүд 1.000.000 төгрөг

 

  1. Үйлчилгээний хураамж, тодорхойлолт албан бичиг

2.1 Шууд гишүүнчлэлтэй гишүүдэд эхний албан бичиг хураамжгүй.

2.2 МШХ-ноос тодорхойлолт, албан бичиг авах - 2.000 төгрөг

2.3 Гадаад бичиг, тодорхойлолт - 4.000 төгрөг.

2.4 Тамирчин өөрийн буруугаас болж мэдүүлэг буцаах тохиолдолд 10.000 төгрөг

2.5 Гадаад тэмцээн уралдааны хураамж гишүүд 10 евро/15 доллар, дагалдан явах хүн 20 евро/ 30 доллар.

2.6 МШХ-ноос шатар, цаг авч ашиглахад:

-4 хүртэлх хоногт: цаг 2.000, шатар 1.000 төгрөг

-4 буюу түүнээс дээш хоногт: цаг 4.000, шатар 2.000 төгрөг

-Цаг дутаавал (цагийн төрөл, чанараас хамаарч) 70.000-200.000 төгрөг

-Шатар дутаавал 30.000 төгрөг

 

  1. Олон Улсын Шатрын Холбооны цол зэргийн хураамж

 

Title

FIDE Fee

Bank €

Admin €

Total €

(Woman) Grandmaster:

330

30

40

400

(Woman) International Master:

165

30

40

235

(Woman) FIDE Master:

70

30

30

130

(Woman) Candidate Master:

50

30

 

80

International Arbiter:

100

30

40

170

FIDE Arbiter:

50

30

30

110

National Arbiter 20 30   50

International Organizer:

100

30

40

170

FIDE Senior Trainer:

300

30

40

370

FIDE Trainer:

200

30

40

270

FIDE Instructor:

100

30

 

130

National Instructor

50

30

 

80

Developmental Instructor

50

30

 

80

School Instructor

30

30

 

60

 *18 хүртэлх насны шатарчдаас GM цол биелүүлбэл бүх хураамжаас чөлөөлнө.

 

Монголын Шатрын Холбооны данс:

Голомт банкны төгрөгийн 1105043302

Голомт банкны долларын 1105043303

Голомт банкны еврогийн 1105108160